Sveitsi

Sveitsin tehtaalla on seuraava standardisertifikaatti.

ISO-sertifiointi 

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä toimii tuotantomme tehostamisen ja jatkuvan parantamisen työvälineenä. Kaiken kaikkiaan se nostaa valmistamiemme ja toimittamiemme turvasinettien laatua, mistä puolestaan on seurauksena erittäin suuri asiakastyytyväisyys. 

Unisto täyttää kaikki terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmiin liittyvät ISO 45001 -vaatimukset (Occupational Health and Safety Assessment Series). Sitoudumme noudattamaan kaikkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia niin nyt kuin tulevaisuudessakin, ja olemme omistautuneet turvallisemman työympäristön luomiseen työntekijöillemme sekä syventämään luottamussuhdettamme asiakkaisiimme.  

Ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardi vahvistaa Uniston jatkuvat ponnistelut ympäristöasioiden ottamiseksi huomioon toiminnassa ja soveltuu yrityksen korkeisiin laatuvaatimuksiin. 

Sisäiset toimenpiteet 
Työntekijöidemme ajattelua ja toimintaa leimaa ympäristötietoisuus, mistä ovat seurauksena kestävä liiketoiminta ja kestävät markkinapalvelut. Pyrimme kaikenlaisen jätteen välttämiseen ja huolehdimme mahdollisimman kattavasta kierrätyksestä niin omissa tuotantolaitoksissamme kuin niiden ulkopuolellakin.  

Ulkoiset toimenpiteet 
Varmistamme vaatimustenmukaisuuden vaatimalla kaikilta toimittajiltamme sertifikaatit toimitettujen materiaalien ominaisuuksista.  

Toimitamme tarvittaessa kyseiset sertifikaatit ja tietolomakkeet myös asiakkaillemme. 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmämme otettiin käyttöön yrityksen kestävän kehityksen politiikan ja sen tavoitteiden sekä ympäristöohjelman laatimisen jälkeen. Olemme sitoutuneet ympäristöasioiden hallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen säännöllisten tarkastusten avulla.  

Näin voit Uniston turvasinettejä ostaessasi olla varma siitä, että kaikki ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. 

ISO 9001, 14001 /ISO 45001 (Sveitsi)

ISO 17712 - liite A 

Sinetinvalmistajien turvakäytännöissä määritellään yli 24 vaatimusta, kuten laadunvarmistusohjelmien ylläpito, toimitilariskien arviointi, sinettien tunnistamisohjelmien seitsemän vuoden säilytys sekä tuotanto- ja varastoalueiden kulunvalvonta. Unisto täyttää kaikki nämä vaatimukset. 

Unisto painottaa laadunhallinnan, ympäristönsuojelunäkökohtien ja työturvallisuusjärjestelmien jatkuvaa parantamista. 

ISO 17712 – liite A

REACH (EY 1907/2006)

REACH-sertifioinnin (EY 1907/2006) tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu kemiallisten aineiden luontaisten ominaisuuksien aikaisemman ja paremman tunnistuksen avulla. 

EU:n REACH-kemikaaliasetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) mukaan vuodesta 2007 lähtien Euroopan markkinoille saa tuoda vain rekisteröityjä kemikaaleja. 

Jatkokäyttäjänä Unisto ei ole velvollinen rekisteröimään valmistettuja tuotteita. Identifioimme täysin REACH mukaisesti ja teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, joiden raaka-aineet ovat korrektisti rekisteröidyt. 

Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007, ja sen päätavoitteet ovat seuraavat: 

 1. Parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta. Tällöin teollisuuden velvollisuutena on huolehtia riskinarvioinnista 
 2. Mahdollistaa kemikaalien vapaan liikkuvuuden EU:n sisällä  
 3. Parantaa kilpailuasemaa ja innovaatiovoimaa 
 4. Vaihtoehtoisten testausmenetelmien käytön lisääminen riskinarvioinnissa   

Lisäksi turvasinettien tuottamiseen käytettävät raaka-aineet ovat asetuksessa 1907/2006 / EY (kemikaalivirasto Canditate-luettelossa erittäin tärkeät aineet) 33 ja 57 artiklassa määrtellyt aineet, mikä tarkoittaa, että aineita ja materiaaleja tältä listalta ei käytetä. 

Uniston REACH-vakuutus

ISO 17712- Unisto Novus - korkean turvallisuustason sinetti 

Turvasinettejä ja niiden käyttöä rahtikonteissa koskeva sertifikaatti ISO 17712 muodostaa perustan Yhdysvaltojen tullin ja rajavartiolaitoksen yhdessä kaupan alan yritysten kanssa solmimalle terrorismin vastaiselle yhteistyösopimukselle (C-TPAT) kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmästä.  

ISO 17712 -sertifikaatilla "Rahtikontit – mekaaniset sinetit" saavutetaan seuraavat tavoitteet: 

 • Yhtenäinen sinettien luokitusmenettely mekaanisen kestävyyden perusteella 
 • Korkean turvallisuus- ja laatutason takaaminen ja ylläpitäminen  
 • Myytyjen sinettien jäljitettävyyden takaaminen 

Uniston Novus-pulttisinetin on testannut taiwanilainen MIRDC ISO 17712:n mukaisesti, ja se vastaa täysin H-tason (High Security Seal) sineteille asetettuja vaatimuksia. Korkean turvallisuustason turvasinetin (H) tarkoituksena on vaikeuttaa sinetin luvatonta avaamista ja sulkemista jälkiä jättämättä. Korkean turvallisuustason sinetit on poistettava raskailla pulttileikkureilla tai kaapelileikkureilla. 

Sertifikaatin saaminen edellyttää yrityksen ulkoisten ja sisäisten kokeiden suorittamista ISO 17712:n mukaisesti. 

Ulkoiset kokeet: 

 • vetolujuuskoe  
 • leikkauslujuuskoe  
 • taivutuskoe  
 • iskukokeet 

Uniston ajankohtaiset ISO 17712 -sertifikaatit: 

Sisäiset kokeet: 
Testing for Evidence of Tampering (Peukaloinnin paljastamisen testaus), osa 6 

ISO 17712:n osan 6 mukaisesti laaditaan kirjallisia manipulointitestejä, joiden suorittamisen jälkeen tulokset kirjataan. Manipulointitestien tarkoituksena on varmistaa, että H-sinettiä ei voi avata tai sulkea uudelleen jättämättä näkyviä jälkiä manipuloinnista. Jos manipuloinnista jää jälkiä, turvasinetti on läpäissyt testin.  Korkean turvallisuustason Hi-Genius-turvasinettimme on läpäissyt kaikki sisäiset ja ulkoiset testit ja osoittanut siten olevansa korkealaatuinen, manipuloinnin osoittava turvasinetti vyöhykesuojaukseen. 

Linkki ISO 17712:n kohdan 6 mukaiseen korkean turvallisuustason sertifikaattiin
Lisätietoja ISO 17712:sta löytyy osoitteesta www.iso.org 

Lisätietoja yhdysvaltalaisesta Dayton T. Brown- tai taiwanilaisesta MIRDC-testauslaboratoriosta löytyy osoitteesta www.dtb.com tai www.mirdc.org.tw/english/

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita koskevat määräykset 

Riippumattomien testauslaitosten suorittamat testit ovat osoittaneet, että monet tuotteistamme ja muoviväreistämme täyttävät Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet -asetuksessa (EU) N:o 1935/2004 esitetyt vaatimukset, mukaan luettuna asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikekelpoisesta muovista.

Tunnettu lähettäjä

Tunnettu lähettäjä on yritys, joka lähettää tavaroita lentorahtina tai -postina omissa nimissään ja omaan laskuunsa. Lähetyksen yhteydessä hän noudattaa voimassa olevia turvallisuusnormeja ja -määräyksiä. 

Sertifioitumalla tunnetuksi lähettäjäksi (vain lentorahti) voidaan välttää aikaavievät ja kalliit tarkastukset lentoasemalla. Tunnettu lähettäjä suorittaa tarkastukset itse ja on vastuussa rahdin turvallisuudesta. . 
Sen jälkeen sertifioitu kuljetusliike voi siirtää rahdin lentoaseman rahdinkäsittelijälle, joka lastaa sen suoraan lentokoneeseen. 
Näin varmistetaan seuraavat asiat:  

 • Lentorahdin suojaaminen asiattomalta pääsyltä 
 • Tarkastetun, erikoiskoulutuksen saaneen henkilökunnan käyttäminen  
 • Rahdin suojaaminen asiattomilta ja manipuloinnilta 
 • Lähetystä koskeva turvallisuusvakuutus 
 • Turvallisuusvaatimusten takaaminen koko kuljetusketjun ajaksi  

Koska Unisto AG, Horn, on validoitu tunnettu lähettäjä, asiakkaamme säästävät sekä aikaa että lisäkuluja. 

Kysy meiltä tarkempia tietoja asiasta.

Saksa

Saksan tehtaalla on seuraava standardisertifikaatti.

ISO-sertifiointi 

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä toimii tuotantomme tehostamisen ja jatkuvan parantamisen työvälineenä. Kaiken kaikkiaan se nostaa valmistamiemme ja toimittamiemme turvasinettien laatua, mistä puolestaan on seurauksena erittäin suuri asiakastyytyväisyys. 

ISO 9001 (Saksa)

ISO 17712- Unisto Hi Genius - korkean turvallisuustason sinetti 

Turvasinettejä ja niiden käyttöä rahtikonteissa koskeva sertifikaatti ISO 17712 muodostaa perustan Yhdysvaltojen tullin ja rajavartiolaitoksen yhdessä kaupan alan yritysten kanssa solmimalle terrorismin vastaiselle yhteistyösopimukselle (C-TPAT) kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmästä.  

ISO 17712 -sertifikaatilla "Rahtikontit – mekaaniset sinetit" saavutetaan seuraavat tavoitteet: 

 • Yhtenäinen sinettien luokitusmenettely mekaanisen kestävyyden perusteella 
 • Korkean turvallisuus- ja laatutason takaaminen ja ylläpitäminen  
 • Myytyjen sinettien jäljitettävyyden takaaminen 

Uniston Hi-Genius-pulttisinetin on testannut taiwanilainen MIRDC ISO 17712:n mukaisesti, ja se vastaa täysin H-tason (High Security Seal) sineteille asetettuja vaatimuksia. Korkean turvallisuustason turvasinetin (H) tarkoituksena on vaikeuttaa sinetin luvatonta avaamista ja sulkemista jälkiä jättämättä. Korkean turvallisuustason sinetit on poistettava raskailla pulttileikkureilla tai kaapelileikkureilla. 

Sertifikaatin saaminen edellyttää yrityksen ulkoisten ja sisäisten kokeiden suorittamista ISO 17712:n mukaisesti. 

Ulkoiset kokeet: 

 • vetolujuuskoe  
 • leikkauslujuuskoe  
 • taivutuskoe  
 • iskukokeet 

Uniston ajankohtaiset ISO 17712 -sertifikaatit: 

Sisäiset kokeet: 
Testing for Evidence of Tampering (Peukaloinnin paljastamisen testaus), osa 6 

ISO 17712:n osan 6 mukaisesti laaditaan kirjallisia manipulointitestejä, joiden suorittamisen jälkeen tulokset kirjataan. Manipulointitestien tarkoituksena on varmistaa, että H-sinettiä ei voi avata tai sulkea uudelleen jättämättä näkyviä jälkiä manipuloinnista. Jos manipuloinnista jää jälkiä, turvasinetti on läpäissyt testin.  Korkean turvallisuustason Hi-Genius-turvasinettimme on läpäissyt kaikki sisäiset ja ulkoiset testit ja osoittanut siten olevansa korkealaatuinen, manipuloinnin osoittava turvasinetti vyöhykesuojaukseen. 

Lisätietoja yhdysvaltalaisesta Dayton T. Brown- tai taiwanilaisesta MIRDC-testauslaboratoriosta löytyy osoitteesta www.dtb.com tai www.mirdc.org.tw/english/

Kysy meiltä tarkempia tietoja asiasta.

Ranska

Ranskan tehtaalla on seuraava standardisertifikaatti.

ISO-sertifiointi 

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä toimii tuotantomme tehostamisen ja jatkuvan parantamisen työvälineenä. Kaiken kaikkiaan se nostaa valmistamiemme ja toimittamiemme turvasinettien laatua, mistä puolestaan on seurauksena erittäin suuri asiakastyytyväisyys. 

ISO 9001 (Ranska)

Ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardi vahvistaa Uniston jatkuvat ponnistelut ympäristöasioiden ottamiseksi huomioon toiminnassa ja soveltuu yrityksen korkeisiin laatuvaatimuksiin. 

Sisäiset toimenpiteet 
Työntekijöidemme ajattelua ja toimintaa leimaa ympäristötietoisuus, mistä ovat seurauksena kestävä liiketoiminta ja kestävät markkinapalvelut. Pyrimme kaikenlaisen jätteen välttämiseen ja huolehdimme mahdollisimman kattavasta kierrätyksestä niin omissa tuotantolaitoksissamme kuin niiden ulkopuolellakin.  

Ulkoiset toimenpiteet 
Varmistamme vaatimustenmukaisuuden vaatimalla kaikilta toimittajiltamme sertifikaatit toimitettujen materiaalien ominaisuuksista.  

Toimitamme tarvittaessa kyseiset sertifikaatit ja tietolomakkeet myös asiakkaillemme. 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmämme otettiin käyttöön yrityksen kestävän kehityksen politiikan ja sen tavoitteiden sekä ympäristöohjelman laatimisen jälkeen. Olemme sitoutuneet ympäristöasioiden hallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen säännöllisten tarkastusten avulla.  

Näin voit Uniston turvasinettejä ostaessasi olla varma siitä, että kaikki ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. 

ISO 14001 (Ranska)

Kysy meiltä tarkempia tietoja asiasta.

Malesia

Malesian tehtaalla on seuraava standardisertifikaatti. 

ISO-sertifiointi 

ISO 9001-laadunhallintajärjestelmä toimii tuotantomme tehostamisen ja jatkuvan parantamisen työvälineenä. Kaiken kaikkiaan se nostaa valmistamiemme ja toimittamiemme turvasinettien laatua, mistä puolestaan on seurauksena erittäin suuri asiakastyytyväisyys. 

Ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardi vahvistaa Uniston jatkuvat ponnistelut ympäristöasioiden ottamiseksi huomioon toiminnassa ja soveltuu yrityksen korkeisiin laatuvaatimuksiin. 

Sisäiset toimenpiteet 
Työntekijöidemme ajattelua ja toimintaa leimaa ympäristötietoisuus, mistä ovat seurauksena kestävä liiketoiminta ja kestävät markkinapalvelut. Pyrimme kaikenlaisen jätteen välttämiseen ja huolehdimme mahdollisimman kattavasta kierrätyksestä niin omissa tuotantolaitoksissamme kuin niiden ulkopuolellakin.  

Ulkoiset toimenpiteet 
Varmistamme vaatimustenmukaisuuden vaatimalla kaikilta toimittajiltamme sertifikaatit toimitettujen materiaalien ominaisuuksista.  

Toimitamme tarvittaessa kyseiset sertifikaatit ja tietolomakkeet myös asiakkaillemme. 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmämme otettiin käyttöön yrityksen kestävän kehityksen politiikan ja sen tavoitteiden sekä ympäristöohjelman laatimisen jälkeen. Olemme sitoutuneet ympäristöasioiden hallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen säännöllisten tarkastusten avulla.  

Näin voit Uniston turvasinettejä ostaessasi olla varma siitä, että kaikki ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. 

ISO 17712- Unisto Hi Genius - korkean turvallisuustason sinetti 

Turvasinettejä ja niiden käyttöä rahtikonteissa koskeva sertifikaatti ISO 17712 muodostaa perustan Yhdysvaltojen tullin ja rajavartiolaitoksen yhdessä kaupan alan yritysten kanssa solmimalle terrorismin vastaiselle yhteistyösopimukselle (C-TPAT) kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmästä.  

ISO 17712 -sertifikaatilla "Rahtikontit – mekaaniset sinetit" saavutetaan seuraavat tavoitteet: 

 • Yhtenäinen sinettien luokitusmenettely mekaanisen kestävyyden perusteella 
 • Korkean turvallisuus- ja laatutason takaaminen ja ylläpitäminen  
 • Myytyjen sinettien jäljitettävyyden takaaminen 

Uniston Hi-Genius-pulttisinetin on testannut taiwanilainen MIRDC ISO 17712:n mukaisesti, ja se vastaa täysin H-tason (High Security Seal) sineteille asetettuja vaatimuksia. Korkean turvallisuustason turvasinetin (H) tarkoituksena on vaikeuttaa sinetin luvatonta avaamista ja sulkemista jälkiä jättämättä. Korkean turvallisuustason sinetit on poistettava raskailla pulttileikkureilla tai kaapelileikkureilla. 

Sertifikaatin saaminen edellyttää yrityksen ulkoisten ja sisäisten kokeiden suorittamista ISO 17712:n mukaisesti. 

Ulkoiset kokeet: 

 • vetolujuuskoe  
 • leikkauslujuuskoe  
 • taivutuskoe  
 • iskukokeet 

Uniston ajankohtaiset ISO 17712 -sertifikaatit: 

Sisäiset kokeet: 
Testing for Evidence of Tampering (Peukaloinnin paljastamisen testaus), osa 6 

ISO 17712:n osan 6 mukaisesti laaditaan kirjallisia manipulointitestejä, joiden suorittamisen jälkeen tulokset kirjataan. Manipulointitestien tarkoituksena on varmistaa, että H-sinettiä ei voi avata tai sulkea uudelleen jättämättä näkyviä jälkiä manipuloinnista. Jos manipuloinnista jää jälkiä, turvasinetti on läpäissyt testin.  Korkean turvallisuustason Hi-Genius-turvasinettimme on läpäissyt kaikki sisäiset ja ulkoiset testit ja osoittanut siten olevansa korkealaatuinen, manipuloinnin osoittava turvasinetti vyöhykesuojaukseen. 

Lisätietoja yhdysvaltalaisesta Dayton T. Brown- tai taiwanilaisesta MIRDC-testauslaboratoriosta löytyy osoitteesta www.dtb.com tai www.mirdc.org.tw/english/

Kysy meiltä tarkempia tietoja asiasta.